Privacy verklaring

Atelier Navaré ’s privacybeleid

Atelier Navaré staat voor het persoonlijke en unieke. Daarbij hoort natuurlijk een persoonlijke en discrete houding. Uw verhaal en persoonlijke gegevens geeft u in goed vertrouwen waar ik binnen Atelier Navaré de verantwoording voor draag. Uw gegevens zijn iets tussen u en mij en daar ga ik zorgvuldig mee om. Ik verwerk en verzamel daarom uitsluitend gegevens van u die ik nodig heb om u in mijn Atelier van dienst te kunnen zijn of om deze te kunnen verbeteren. Nooit stel ik uw gegevens ter beschikking aan derden voor commerciële doelstellingen.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en overige activiteiten uitgevoerd namens Atelier Navaré en beschrijft welke gegevens over u worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie, en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook probeer ik uit te leggen op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe ik uw gegevens tegen misbruik bescherm. En natuurlijk staat er beschreven welke rechten u heeft met betrekking tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Atelier Navaré kunt u met mij contact opnemen door de vraag te mailen naar info@ateliernavare.com.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Atelier Navaré gebruikt uw gegevens uitsluitend om u van dienst te kunnen zijn. Het doel van uw gegevensverwerking zal dus altijd direct verband houden met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden dus nooit gebruikt voor (gerichte) marketing. Als u gegevens deelt en Atelier Navaré gebruikt deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, dan vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of door middel van een eed of vanuit een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld op de website van Atelier Navaré worden verwerkt met het doel de dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In uitzonderlijke gevallen kan Atelier Navaré op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar ik zal me binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Ik bewaar uw gegevens zolang u klant bent bij Atelier Navaré. Dit betekent dat uw klantprofiel wordt bewaard totdat u aangeeft geen klant meer te willen zijn. Als u dit bij ons aangeeft zal ik dat opvatten als een vergeet mij verzoek. Alle gegevens die niet nodig zijn voor wettelijke verplichtingen zullen worden verwijderd. Zo moet ik op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen facturen met uw (persoons)gegevens wel bewaren gedurende ten minste 7 jaar. Deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt moeten bewaren en zal dit dan ook op een zorgvuldig wijze doen.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Atelier Navaré worden verwerkt. Hieronder staat uitgelegd welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar het bij mij reeds bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Alle afgehandelde verzoeken in het kader van persoonsgegevens hou ik in mijn eigen administratie. In het geval van een vergeetverzoek zal dit geanonimiseerd gebeuren. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die binnen de systemen van Atelier Navaré worden gehanteerd.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier door mij of binnen Atelier Navaré worden gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Atelier Navaré verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@ateliernavare.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Atelier Navaré u op het bij Atelier Navaré bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Atelier Navaré (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@ateliernavare.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Atelier Navaré u op het bij Atelier Navaré bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die Atelier Navaré (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@ateliernavare.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Atelier Navaré u op het bij Atelier Navaré bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die Atelier Navaré (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@ateliernavare.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Atelier Navaré u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Atelier Navaré heeft verwerkt of in opdracht van Atelier Navaré door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Atelier Navaré in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Atelier Navaré. Als u bezwaar maakt zal Atelier Navaré onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Atelier Navaré afschriften en/of kopieën van gegevens die Atelier Navaré (laat) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Atelier Navaré verwerkt uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Atelier Navaré via info@ateliernavare.com.

Cookies

Google Analytics
Via de website van Atelier Navaré worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Atelier Navaré gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Atelier Navaré heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Social Media (zoals Facebook)
Atelier Navaré wil dat u op onze site kunt reageren en dat u informatie kunt delen. Op verschillende plekken op de site maakt Atelier Navaré daarom gebruik van Facebook of andere sociale media-knoppen. Voor de werking van deze knoppen wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde website-overschrijdende cookies. Hierdoor kan de betreffende social media partij u herkennen op het moment dat u iets wilt delen via social media.

Social media cookies dienen het volgende doel:
Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media kunnen informatie van de website van Atelier Navaré direct delen met vrienden en andere gebruikers. Wilt u weten hoe social-media partijen omgaan met cookies? Leest u dan de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven, zoals bijvoorbeeld: Facebook.

Browserinstellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen (van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Chrome) aanpassen. Bijvoorbeeld zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Of zodat uw browser alle cookies of alle cookies van derde partijen weigert. U kunt ook in uw browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren of cookies verwijderen die al zijn geplaatst. Het aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie van uw browser. Let op dat u de instellingen apart aanpast voor elke computer en browser die u gebruikt.

Let op! Als u ervoor kiest om helemaal geen cookies te accepteren, dan kunt u een aantal websites niet meer bezoeken. Zoals bijvoorbeeld deze website.

Contactgegevens

Natasha van Rensen

Atelier Navaré

Dukaatstraat 47 (geen bezoekadres)

6532 RG Nijmegen

Nederland

info@ateliernavare.com

(06) 45269911

 

Over de gegevensverwerking

Hieronder staat beschreven hoe ik uw gegevens verwerk, waar ik deze opsla of laat opslaan, welke beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress, Woocommerce en Versio
Atelier Navaré’s webshop is ontwikkeld met software van WordPress en Woocommerce. Deze software staat op een server bij Versio. Daarvan neemt Atelier Navaré webhostingdiensten af. Versio heeft toegang tot uw gegevens om Atelier Navaré (technische) ondersteuning te kunnen bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Versio is op basis van de overeenkomst die Atelier Navaré met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Zodra Atelier Navaré e-mail nieuwsbrieven gaat verzenden zal dit zijn met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via Mailchimp wordt verzonden ziet u de ‘afmelden’ link. U ontvangt de nieuwsbrief van Atlier Navaré dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mail
Atelier Navaré maakt voor de reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio en Roundcube Webmail. Deze partijen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio en Rounscube hebben geen toegang tot Atelier Navaré’s postvak en Atelier Navaré behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Stichting Mollie Payments
Voor het afhandelen van de betalingen in de webwinkel wordt gebruik gemaakt van het platform van Stichting Mollie. Mollie verwerkt uw naam en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Atelier Navaré beoordelen.
Op dit moment is hier nog geen sprake van. Zodra dit wel het geval is zal deze privacyverklaring terstond worden aangevuld.

Verzenden

DHL
Als u een bestelling bij Atelier Navaré plaatst is het de taak van Atelier Navaré om uw pakket bij u te laten bezorgen. Atelier Navaré maakt gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Atelier Navaré uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL een onderaannemers inschakelt (wat vaak het geval is met internationale zendingen), stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Bij internationale zendingen is het verplicht ook uw telefoonnummer te delen.

Externe verkoopkanalen

Op dit moment worden er geen artikelen verkocht via een andere website dan die van Atelier Navaré. Zodra dit wel het geval is zal deze privacyverklaring terstond worden aangevuld.